ผลโพล
   
ผลโพลสำรวจความพึงพอใจในบทเรียน e-learning อยุ่ในระดับใด ?
   
พอใจมากที่สุด
   361 คน  คิดเป็น : 15 %
พอใจมาก
   325 คน  คิดเป็น : 13 %
พอใจปานกลาง
   347 คน  คิดเป็น : 14 %
พอใจน้อย
   44 คน  คิดเป็น : 2 %
พอใจน้อยที่สุด
   28 คน  คิดเป็น : 1 %
   
  จำนวนผุ้ทำโพลทั้งหมด 2442 คน
ปิดหน้าต่างนี้