ผลโพล
   
ผลโพลสำรวจความพึงพอใจในบทเรียน e-learning อยุ่ในระดับใด ?
   
พอใจมากที่สุด
   368 คน  คิดเป็น : 15 %
พอใจมาก
   334 คน  คิดเป็น : 14 %
พอใจปานกลาง
   355 คน  คิดเป็น : 14 %
พอใจน้อย
   44 คน  คิดเป็น : 2 %
พอใจน้อยที่สุด
   29 คน  คิดเป็น : 1 %
   
  จำนวนผุ้ทำโพลทั้งหมด 2470 คน
ปิดหน้าต่างนี้